IFTTT به شما کمک میکند تمامی اپلیکیشن ها و برنامه با یک دیگر در راهی جدید کار کنند. 

اپلیکیشن ها و برنامه ها با روشی جدید کار میکنند، IFTTT راهی رایگان برای ارتباط تمامی اپلیکیشن ها و برنامه ها با یکدیگر است. هر آنچه در اینترنت است خوب نیست، بنابراین ما در یک ماموریت برای ساختن جهانی این اتصال هستیم. ما برخی از جفت های مورد علاقه شما را نشان خواهیم داد. فقط آنچه را دوست دارید روشن کنید و ما این کار را برای شما انچام خواهیم داد.

IFTTT راهی ساده برای ارتباط با برنامه ها و دستگاه های شما با یک دیگر است. هر آنچه که شما در اینترنت میبینید خوب نیست، بنابراین هدف IFTTT  ساختن جهانی این اتصال است.

ما برخی از این اتصال ها را به شما نشان خواهیم داد. فقط آنچه را دوست دارید روشن کنید و ما این کار را برای شما انجام خواهیم داد.

عکس خود را در هر جایی ارسال کنید و آن را در همه جا مشاهده کنیدما به رسانه های اجتماعی کمک می کنیم تا با هم بازی خوبی داشته باشند.

هرگز یک پیوند را به جای تصویر دوباره توییت نکنید!

دستیار صوتی خود را شخصی تر کنید .

فقط این کلمه را بگویید، و ما به شما کمک می کنیم تا همزمان با روز خود در سیستم همگام بمانید.

IFTTT  کسب و کار شما را فعال میکند برای ارتباط با کاربران و مشتری، تا بتوانید هزینه ها را کاهش دهید